Анкетна карта

 

Уважаеми обучаеми,


Моля попълнете анкетната карта, прикачена като файл на тази страница и я изпратете по електронен път на maritza@maritza.info.

Благодарим ви!

Анкетна карта

РСО МАРИЦА
Този интернет сайт е създаден с финансовата подкрепа на Европейския фонд за интеграция на граждани от трети страни, съфинансирана от
Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от РСО "Марица" и при никакви обстоятелства не може да се приема,
че той отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.