БГ

EN

   
           
Проект

Регионално Сдружение на Общините “Марица” е неправителствена организация, регистрирана през 1997г. в Хасково, България.

© 2019 Регионално сдружение на общините "Марица"

Седалище:
6300 Хасково,
ул."Цар Освободител" 4

Адрес за кореспонденция:
Бизнес Инкубатор, 6310 с. Клокотница

maritza@maritza.info
тел: +359 38 66 5021
факс: +359 38 66 4869.

 

 

 

НОВИНИ И НАПРЕДЪК

по проект "Гражданите и местните власти – партньори за създаване на открито и отговорно управление", Административен договор № BG05SFOP001-2.009-0005-C01 / 28.12.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, представляваща минимална помощ в съответствие с Регламент (ЕС) № 1407/20131 по Оперативна програма „Добро управление” по Процедура BG05SFOP001-2.009 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“

 

 

- Декември 2018 г. - На 28.12.2018 г. Регионално Сдружение на Общините "Марица" сключи договор с Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) за изпълнението на проект "Гражданите и местните власти – партньори за създаване на открито и отговорно управление" с Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-2.009-0005-C01/28.12.2019 г. по Приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОПДУ, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Основните цели на проекта са открито и отговорно управление чрез подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство за местното самоуправление, осъществяване на граждански мониторинг и отправяне на препоръки, свързани с местното самоуправление за подобряване процесите по предоставяне на услуги и подобра регулаторна среда.

Основните дейности, които ще се изпълнят в рамките на проекта са:

Дейност 1: Анализ на нормативните регламенти в България, свързани с участието на гражданите в местното самоуправление

Дейност 2: Проучване: Форми на гражданско участие в област Хасково за последните 5 години и ролята на администрацията в тяхното осъществяване

Дейност 3: Разработване на механизми за подобряване на средата за гражданско участие в местното самоуправление свързани с: 1. Работа на консултативни структури за участие на граждани и НПО в процесите на вземане на решение в местното самоуправление; 2. Участие на граждани и НПО в процеса на разработване на стратегически документи

Дейност 4: Обучение на персонала, свързано с подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики на местно ниво в област Хасково

Дейност 5: Информационна кампания с цел повишаване на обществената осведоменост и насърчаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики на местно ниво

Дейност 6: Организиране и провеждане на двудневна конференция на тема "Гражданското участие в местното самоуправление".

Продължителността на проекта е 6 месеца и ще приключи на 27 юни 2019 г.

Размерът на общата стойност на проекта е 89 618,40 лева. Безвъзмездната финансова помощ се предоставя на РСО "Марица" в следното съотношение: 85% от Европейския социален фонд и 15% национално съфинансиране.

 

- Януари 2019 г. - Стартирано разработване на тръжните процедури. 

 

- Януари 2019 г. - Разработен е плакат с информация за проекта. Плакатът е поставен на входа на офиса на РСО "Марица", находящ се в сградата на Бизнес Инкубатор, 6310 с. Клокотница, Община Хасково. 

 

- Януари 2019 г. - На 18.01.2019 екипът по проекта взе участие във Въвеждащо обучение относно изпълнението и отчитането на проекти по Процедура BG05SFOP001-2.009: „Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, по Оперативна програма „Добро управление“.

 

- Февруари 2019 г. - В периода 25-26 февруари 2019 г. по проекта се проведе "Обучение на персонала, свързано с подобряване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики на местно ниво в област Хасково". За целите на обучението външен изпълнител разработи и представи обучителни материали по темите:
1. Инструментариум за гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики (Модул 1);
2. Методи за насърчаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики на местно ниво (Модул 2);
3. Практически насоки за реализация на застъпнически действия и кампании в защита на обществено-значими каузи (Модул 3).

 

- Април 2019 г. - Провеждане на Проучване: Форми на гражданско участие в област Хасково за последните 5 години и ролята на администрацията в тяхното осъществяване. Линк към въпросника можете да намерите ТУК (анкетата е архивирана)
 

 

 

 

Последна актуализация: 10.04.2019 г.

 

 

Проект „Гражданите и местните власти – партньори за създаване на открито и отговорно управление", № BG05SFOP001-2.009-0005 се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

 
 
2019 © Copyright RMA MARIZA.
Всички права запазени.
 
Маджарово Минерални бани Симеоновград Стамболово Харманли Хасково Любимец Ивайловград Димитров град