БГ

EN

   
           
Проект

Регионално Сдружение на Общините “Марица” е неправителствена организация, регистрирана през 1997г. в Хасково, България.

© 2001 Регионално сдружение на общините "Марица"
6300 Хасково,
ул."Цар Освободител" 4
maritza@maritza.info

тел: +359 38 66 5021
факс: +359 38 66 4869


.

 

Програма за европейско териториално сътрудничество България – Гърция 2007 – 2013

 

Програмата се съфинансира от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и националните фондове на Гърция и България

 

 

Проект: “Българо-гръцко партньорство чрез подкрепа, услуги и решения за насърчаване на открит регионален екип

(Акроним: Bulgarian-Greek PASSPORT)

 

Процедури по ПМС 55/12.03.2007

Във връзка с:

-     договор за безвъзмездна финансова помощ № В1.32.03/14.03.2011 г. за изпълнението на проект „Българо-Гръцко партньорство чрез подпомагане, услуги и решения за насърчаване на открит регионален екип” финасиран по Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013,

-     Постановление № 55 на МС от 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черно море 2007 – 2013 г.” и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство,

-     план график за провеждане на тръжните процедури и видовете процедури утвърден от Управляващия орган на Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013 (Министерство на икономиката, конкурентоспособността и доставка, Република Гърция)

Регионално Сдружение на Общините „Марица”

със седалище в гр. Хасково и адрес на управление: ул. „Цар Освободител” 4,

адрес за кореспонденция: ул. Цар Освободител  № 4,

тел.: 038/665021, факс: 038/664869, e-mail: maritza@maritza.info,

лице за контакт: Райна Йовчева

на длъжност Изпълнителен директор, тел.: 038/664869

в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощ № В1.32.03/14.03.2011 г., изпълнява следните процедури за определяне на изпълнители:

 

1. Процедура на договаряне без публикуване на пояснителен документ съгласно чл. 11, ал. 2, т. 2 от ПМС 55/2007г. с предмет: „Експерти за подпомагане изпълнението на проект: „Българо-Гръцко партньорство чрез подпомагане, услуги и решения за насърчаване на открит регионален екип” (Bulgarian-Greek Partnership by Assistance, Services, Solutions to Promote Open Regions Team/Bulgarian-Greek PASSPORT), финансиран от Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013, договор за безвъзмездна финансова помощ № В1.32.03/14.03.2011 г., Обект на поръчката: B1.32.03/Service 1.

Максимален бюджет на поръчката 92 103.29 /деветдесет и две хиляди сто и три и 0.29лв/ без ДДС, в т.ч.

  • Обособена позиция/ лот 1

Създаване на Управителен съвет на бизнес инкубатора – 3 259.72 лв.

  • Обособена позиция/ лот 2  

Публичност - 896.42 /конференция/ +488.96 лв. /Финален форум/

  • Обособена позиция/ лот 3

Маркетингово проучване – 4074.65 лв.

  • Обособена позиция/ лот 4

Предоставяне на услуги за клиентите на бизнес инкубатора - 66 807.89 лв.

  • Обособена позиция/ лот 5

Развитие на инфо точка в Хасково – 1 906.93 лв.

  • Обособена позиция/ лот 6

            Събиране на данни  - 14 668.72 лв.


2. Процедура на договаряне без публикуване на пояснителен документ съгласно чл. 11, ал. 2, т. 2 от ПМС 55/2007г. с предмет: „Изработване на промоционални материали” за изпълнението на проект: „Българо-Гръцко партньорство чрез подпомагане, услуги и решения за насърчаване на открит регионален екип” (Bulgarian-Greek Partnership by Assistance, Services, Solutions to Promote Open Regions Team/Bulgarian-Greek PASSPORT), финансиран от Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013, договор за безвъзмездна финансова помощ № В1.32.03/14.03.2011 г., Обект на поръчката: B1.32.03/Service 2.

Максимален бюджет на поръчката 90 365.87 /деветдесет хиляди триста шейсет и пет и 0.87 лв/ без ДДС, в т.ч.:

Дейност 1 – Конференция за развитие на ТГС: изработване и доставка на 50 комплекта материали за ТГС конференция /в т.ч. чанти, папки, бележници, печатни материали с формат А4 по предоставено съдържание от възложителя, баджове, химикалки/ - до 1222.39 лв. без ДДС;

Дейност 2 – Промоционални материали: изработване и доставка на промоционални материали /4000 брошури, 400 флаш памети, 400 плаката, 7 информационни табели, 5 указателни табели, 400 рекламни папки/ - до 17 439.48 лв. без ДДС

Дейност 3 – Предоставяне на услуги на клиентите на бизнес инкубатора: изработване и доставка на 30 комплекта учебни материали за обучение на мениджъри на клиентските фирми на Бизнес инкубатора, 60 комплекта учебни материали за професионално обучение /папки, баджове, химикалки, печатни материали с формат А4 по предоставено съдържание от възложителя, бележници/ - до 1173.50 лв. без ДДС

Дейност 4 – Презентационни материали на Бизнес инкубатора: изработване и доставка на 1000 бр. презентации за услугите на бизнес инкубатора, 2000 бр. презентации на клиентите на бизнес инкубатора, запис на 1000 бр. компакт дискове с предоставено съдържание от възложителя/ - до 11 409.01 лв. без ДДС

Дейност 5 – Промоционално събитие: изработване и доставка на транспарант за промоционално събитие – 1 бр. до 325.98 лв. без ДДС

Дейност 6 – Разработване и оборудване на информационни точки: изработване и доставка на 3 комплекта учебни материали за инфо точките за 1-седмично обучение на персонала /папки, баджове, химикали, печатни материали с формат А4 по предоставено съдържание от възложителя, бележници/ - до 39.12 лв. без ДДС

Дейност 7 – Разработване и издаване на бизнес каталог: изработване и доставка на бизнес каталог на български език (1000 бр.), гръцки език (2000 бр.) и английски език (1000 бр.) – до 26 077.73 лв. без ДДС

Дейност 8 – Промоционални дейности в България: изработване и доставка на промоционални материали за дейностите, изпълнявани в България (Инфо точка и ТГС портал) /4000 брошури, 400 плаката, 400 флаш памети, 400 химикалки, 400 чаши, 400 поставки за химикалки, 500 стикера, 500 календара/ - до 32 678.66 лв. без ДДС


3. Събиране на три оферти на основание чл. 12, ал. 2, т. 2 от ПМС 55/ 2007 с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги” по проект: „Българо-Гръцко партньорство чрез подпомагане, услуги и решения за насърчаване на открит регионален екип” (Bulgarian-Greek Partnership by Assistance, Services, Solutions to Promote Open Regions Team/Bulgarian-Greek PASSPORT), финансиран от Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013, договор за безвъзмездна финансова помощ № В1.32.03/14.03.2011 г., Обект на поръчката: B1.32.03/Service 3.

Максимален бюджет на поръчката: 30 250,08 лв без ДДС

4. Събиране на три оферти на основание чл. 12, ал. 2, т. 2 от ПМС 55/ 2007 с предмет: „Изработване и инсталиране на интернет страница” по проект: „Българо-Гръцко партньорство чрез подпомагане, услуги и решения за насърчаване на открит регионален екип” (Bulgarian-Greek Partnership by Assistance, Services, Solutions to Promote Open Regions Team/Bulgarian-Greek PASSPORT), финансиран от Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013, договор за безвъзмездна финансова помощ № В1.32.03/14.03.2011 г., Обект на поръчката: B1.32.03/Service 4.
Максимален бюджет на поръчката: 16 298.58 лв. без ДДС
 

5. Събиране на три оферти на основание чл. 12, ал. 2, т. 2 от ПМС 55/ 2007 с предмет: „Публикации в медиите” по проект: „Българо-Гръцко партньорство чрез подпомагане, услуги и решения за насърчаване на открит регионален екип” (Bulgarian-Greek Partnership by Assistance, Services, Solutions to Promote Open Regions Team/Bulgarian-Greek PASSPORT), финансиран от Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013, договор за безвъзмездна финансова помощ № В1.32.03/14.03.2011 г., Обект на поръчката: B1.32.03/Service 5.

Максимален бюджет на поръчката: 19 558.30 лева без ДДС

6. Събиране на три оферти на основание чл. 12, ал. 2, т. 2 от ПМС 55/ 2007 с предмет: „Предоставяне на кетъринг и наем за организиране на събития” по проект: „Българо-Гръцко партньорство чрез подпомагане, услуги и решения за насърчаване на открит регионален екип” (Bulgarian-Greek Partnership by Assistance, Services, Solutions to Promote Open Regions Team/Bulgarian-Greek PASSPORT), финансиран от Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013, договор за безвъзмездна финансова помощ № В1.32.03/14.03.2011 г., Обект на поръчката: B1.32.03/Service 6.
Максимален бюджет на поръчката: 24 121,53 лв. без ДДС.


7. Процедура на договаряне без публикуване на пояснителен документ съгласно чл. 11, ал. 2, т. 2 от ПМС 55/2007г. с предмет: „Доставка на оборудване” за изпълнението на проект: „Българо-Гръцко партньорство чрез подпомагане, услуги и решения за насърчаване на открит регионален екип” (Bulgarian-Greek Partnership by Assistance, Services, Solutions to Promote Open Regions Team/Bulgarian-Greek PASSPORT), финансиран от Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013, договор за безвъзмездна финансова помощ № В1.32.03/14.03.2011 г., Обект на поръчката: B1.32.03/Supply 1.

Лот 1 "Доставка на офис мебели"

Лот 2 "Доставка на техническо оборудване"

Максимален бюджет на поръчката 89 647,35 лв /осемдесет и девет хиляди шестотин четиридесет и седем и 0.35 лв/ без ДДС, в т.ч.:

Обособена позиция 1 – Доставка на офис мебели – до 24 209,54 лв без ДДС

Обособена позиция 2 – Доставка на техническо оборудване – до 65 437,81 лв без ДДС

 

8. Директно възлагане, предмет: Настаняване на участници по проект: „Българо-Гръцко партньорство чрез подпомагане, услуги и решения за насърчаване на открит регионален екип” (Bulgarian-Greek Partnership by Assistance, Services, Solutions to Promote Open Regions Team/Bulgarian-Greek PASSPORT), финансиран от Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013, договор за безвъзмездна финансова помощ № В1.32.03/14.03.2011 г., Обект на поръчката: B1.32.03/ Service 7

Максимален бюджет на поръчката: 14 994 лв. без ДДС.

 


Този проект се
финансира от ЕС

Този проект се
изпълнява от РСО "Марица"

“Този документ е създаден в рамките на проект „Българо-Гръцко партньорство чрез подпомагане, услуги и решения за насърчаване на открит регионален екип” (Bulgarian-Greek Partnership by Assistance, Services, Solutions to Promote Open Regions Team/Bulgarian-Greek PASSPORT), финансиран от Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013, договор за безвъзмездна финансова помощ № В1.32.03/14.03.2011 г., съфинансиран  от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и националните фондове на Гърция и България. Цялата отговорност за съдържанието на Документа се носи от РСО „Марица” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”

 
 
2007 © Copyright RMA MARIZA.
Всички права запазени.
 
Маджарово Минерални бани Симеоновград Стамболово Харманли Хасково Любимец Ивайловград Димитров град