БГ

EN

   
           
Проект

Регионално Сдружение на Общините “Марица” е неправителствена организация, регистрирана през 1997г. в Хасково, България.

© 2001 Регионално сдружение на общините "Марица"
6300 Хасково,
ул."Цар Освободител" 4
maritza@maritza.info

тел: +359 38 66 5021
факс: +359 38 66 4869


.

 

 

Програма за европейско териториално сътрудничество България – Гърция 2007 – 2013

 

Програмата се съфинансира от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и националните фондове на Гърция и България

 

 

Проект: “Българо-гръцко партньорство чрез подкрепа, услуги и решения за насърчаване на открит регионален екип (Акроним: Bulgarian-Greek PASSPORT) 

 

Договаряща страна: Министерство на икономиката, конкурентоспособността и доставка, Република Гърция

 

Финансираща програма: Програма за  европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007 - 2013

 

Водеща организация: Регионално сдружение на общините “Марица”

 

Партньори: Община Хасково,  Местно сдружение на общините и общностите „Еврос”, Индустриална асоциация на източна Македония

 

Обща цел

Стимулиране на предприемачеството, повишаване на конкурентоспособността, инвестиране в човешкия капитал;  подобряване на икономическото и социалното развитие на трансграничния район чрез създаване на специфични бази данни, използване на информационните технологии и разработване на специфични услуги за малките и средни предприятия в региона. 

 

Конкретни цели

 • Разработване и създаване на  българо-гръцки бизнес инкубатор, с цел стимулиране на предприемачеството и да се инвестира в човешкия капитал в трансграничния регион.

 • Разработване и създаване на  три общи българо-гръцки инфо точки за  бизнес информация в  областите Хасково, България, префектура Еврос, Гърция и префектурата на Кавала, Гърция, така че да се повиши конкурентоспособността на малките и средни предприятия, с цел стимулиране на общите българо-гръцките икономически и търговски дейности, за създаването на  условия за обмен на добри практики, ноу-хау и опит в трансграничния регион.

 • Разработване и активиране на интернет – сайт свързан с  трансграничния портал  за създаване на мрежи за сътрудничество, привличане на инвестиции, повишаване на компетенциите и квалификацията на малките и средни предприятия в трансграничната зона, както и улесняване на развитието на отворения пазар на труда”

 

Целеви групи

 • Ръководствата на общините-членове на РСО “Марица”

 • Потенциални инвеститори

 • Новооткрити фирми, работещи на територията на целевите общини

 • Представители на малки и средни фирми от целевите общини

 • Граждани на целевите общини по проекта  

 

Дейности

1. Изграждане на  българо-гръцки бизнес инкубатор на територията на област Хасково

2. Създаване на три инфо точки  за  бизнес информация в  областите Хасково, България, префектура Еврос, Гърция и префектурата на Кавала, Гърция

3. Събития

 • Ремонтиране и оборудване на сградата, където ще бъде разположен българо-гръцкия бизнес

 • Проучване на пазара за за избор на клиентите на бизнес инкубатора в България и Гърция

 • Организиране на обучения на работещите в бизнес инкубатора, създаване на интернет – сайт

 • Създаване и промоциране на бизнес каталог с фирмите, работещи на територията на общините – партньори

 • Организиране на конференция за трансгранично развитие с 50 участника, организиране на окончателен форум за трансгранично развитие

 • Шест редовни заседания на Съвета на управителите на бизнес инкубатора

 • Три срещи на партньорите по проекта

4. Издания и комуникационни средства:

 • Създаване на бизнес каталог с всички регистрирани фирми на територията на общините - партньори

 • Каталог с инвестиционните възможности/проекти на общините

5. Популяризиране на проекта:

 • Работа с медиите – 20 платени публикации в България и Гърция

 • Промоционални материали, представящи проекта – USB – устройства, брошури, информационни табла, презентационни папки

6. Развитие на механизъм за осигуряване на бъдещата издръжка на центъра

 

Очаквани резултати

 • Промоциране на инвестиционните и бизнес възможности в целевите общини

 • Стимулиране на икономическото развитие на територията на партньорите по този проект

 • Осъществен маркетинг за привличане на инвеститори в целевите общини

 • Стабилизирано сътрудничеството между бизнеса и целевите общини

 • Стимулиране на предприемачеството в транграничния регион

 • Представена и популяризирана европейската политика за подобряване на бизнес средата,чрез развитието на бизнес инфо-точките

 • Развитие на конкурентноспособността и общата икономическа и търговска бизнес среда в трансграничния регион

 


Този проект се
финансира от ЕС

Този проект се
изпълнява от РСО "Марица"

“Този документ е създаден в рамките на проект „Българо-Гръцко партньорство чрез подпомагане, услуги и решения за насърчаване на открит регионален екип” (Bulgarian-Greek Partnership by Assistance, Services, Solutions to Promote Open Regions Team/Bulgarian-Greek PASSPORT), финансиран от Програма за европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013, договор за безвъзмездна финансова помощ № В1.32.03/14.03.2011 г., съфинансиран  от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и националните фондове на Гърция и България. Цялата отговорност за съдържанието на Документа се носи от РСО „Марица” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”

 
 
2007 © Copyright RMA MARIZA.
Всички права запазени.
 
Маджарово Минерални бани Симеоновград Стамболово Харманли Хасково Любимец Ивайловград Димитров град