Тук можете да намерите он-лайн курсове за самообучение по темите:

 

Български език

История на България

Гражданска ориентация

Административни процедури

 

Тези курсове са разработени в помощ на гражданите от трети страни, избрали Република България като място за живеене. Те са безплатни за потребителите и чрез тях се цели да се повиши достъпа на имигрантите до основни услуги, работа и образование в България. За целта са разработени общо 58 интерактивни урока, с включени учебни материали и тестове за самооценка.

Към проект "ОТ И ЗА ИМИГРАНТИТЕ - Какво още трябва да се знае"

РСО МАРИЦА
Този интернет сайт е създаден с финансовата подкрепа на Европейския фонд за интеграция на граждани от трети страни, съфинансирана от
Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от РСО "Марица" и при никакви обстоятелства не може да се приема,
че той отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.